ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui în condiţiile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000, asociaţii ori fundaţii ce sunt supuse înscrierii în registre speciale, la instanţele judecătoreşti.

Etapele înființării unei organizații non-guvernamentale:

1.         Rezervarea denumirii

În vederea rezervării denumirii, este necesară completarea unei cereri (model în Anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000) şi ataşarea dovezii în original a achitării tarifului de 36 lei, la orice unitate a Trezoreriei, în contul 20360150 – „Alte venituri”. Pentru prelungirea rezervării denumirii, tariful este de 18 lei.

Cererea se depune la Registratura generală a Ministerului justiţiei ori se transmite prin poştă, termenul de soluţionare fiind de 5 zile de la data primirii cererii.

Dovada disponibilităţii denumirii este valabilă pentru o perioadă de 6 luni de la data eliberării și poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a rezervării formulată de solicitantul rezervării iniţiale, înregistrată la Ministerul Justiţiei până cel mai târziu la data expirării valabilităţii acesteia.

Descărcare cerere rezervare denumire

 

2.         Sediul

Pentru înființarea unei Asociații/Fundații, legea prevede necesitatea existenței unui sediu. În aceste sens, se va încheia un Contract de împrumut de folosință (cu titlu gratuit) sau Contract de închiriere, pentru imobilul ce va constitui sediul Asociației/Fundației.

În situația în care sediul se va stabili într-un imobil ce cuprinde mai multe proprietăți , este necesar Acordul Asociației de Proprietari precum și cel al vecinilor, în condițiile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Descărcare model Acord Asociație de Proprietari

 

3.         Întocmirea Actului Constitutiv și a Statutului

În vederea dobândirii personalităţii juridice, sub sancțiunea nulității absolute, membrii asociați/fondatori încheie actul constitutiv şi statutul în formă autentică sau atestată de avocat, în cazul asociației și în forma autentică, în cazul fundației.

Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociați/fondatori: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea;

d) sediul;

e) durata de funcţionare – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial; La asociații, în cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile membrilor.

Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute anterior la lit. a) – f) și i);

b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei/fundației;

c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat/fondator;

d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor/fondatorilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei/fundației;

f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei/fundației;

g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei/fundației, cu respectarea dispoziţiilor art. 60 din OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile

 

4.         Constituirea patrimoniului inițial

În cazul asociației, activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie (800 lei), la data constituirii, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor.

În cazul fundației, activul patrimonial iniţial, la data constituirii, trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie.

Patrimoniul se constituie prin depunerea sumelor la o unitate bancară sub forma de  “patrimoniu inițial”. După obținerea hotărârii judecătorești prin care se dobândește personalitatea juridică, banii vor putea fi transferați într-un cont curent.

 

5. Cazierul fiscal al fondatorilor

Fondatorii / asociații trebuie să obțina și certificatul de cazier fiscal.

Potrivit art. 8 alin. 1 lit b) din OG nr. 75/2001 privind organizarea și functionarea cazierului fiscal, “Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii la solicitarea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, a asociaţiilor şi fundaţiilor, de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora”

Certificatul de cazier fiscal este eliberat de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Administrația Finanțelor Publice  în care se ţine evidenţa contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora.

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat.

Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxă în sumă de 20 lei pentru fiecare persoană. Această taxă se face venit la bugetul de stat şi se plăteşte la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică.

 

6.         Dobândirea personalității juridice

-           cererea de înscriere în vederea dobândirii personalității juridice;

-           dovada rezervării  disponibilității denumirii;

-           patru exemplare de pe Actul constitutiv și Statut autentificate de către un notar sau atestate de avocat, după caz, precum și în format electronic;

-           actele doveditoare ale sediului social  și acordul asociației de proprietari, după caz;

-           dovada depunerii patrimoniului inițial;

-           certificatul de cazier fiscal al fiecărui asociat/fondator;

-           chitanța doveditoare a achitarii taxei de timbru în cuantum de 100 lei

 

Dosarul se depune la Judecătoria compententă să acorde personalitate juridică, în a cărei rază teritorială se află sediul asociației/fundației.

 

7.         Legalizarea Încheierii civile; Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor

Eliberarea copiei legalizate a Încheierii de dobândire a personalității juridice și a Certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundaților se face după expirarea termenului de apel, în baza unei cereri, la care se va anexa chitanța reprezentând taxa de timbru (5lei/exemplar).

 

8. Certificatul de înregistrare fiscală

Pentru a putea desfășura orice operațiuni financiare, aveți nevoie de un Certificat de  Identificare  Fiscală ce se eliberează de către Administrația Finanțelor Publice în raza căreia își are sediul organizația non-guvernamentală.

 

9. Ștampila și imprimatele cu regim special

Certificarea actelor emise în numele organizației se face prin semnătura persoanelor  autorizate și parafarea ștampila organizației.

Back to Top